Obchodní a platební podmínky

 I. Úvodní ustanovení

Následující obchodní a platební podmínky platí pro zprostředkování internetové služby odblokování telefonů (dále jen „služba“) prostřednictvím internetové stránky www.yesunlock.com, jejímž provozovatelem je:

 Tyto obchodní a platební podmínky upravují práva a povinnosti zprostředkovatele a zájemce o zprostředkování (dále jen „zájemce“). Zprostředkovatel není plátcem DPH.

II. Předmět smluvního vztahu

Předmětem smluvního ujednání je zprostředkování služeb mezi zájemcem a telefonním operátorem ve věci oficiálního odblokování mobilního přístroje na základě předložení IMEI (International Mobile Equipment Identity) čísla, kdy  ve smluvním vztahu figuruje jako zprostředkovatel.

IMEI číslem (případně IMEI kódem) se rozumí 15-ti místné číslo (kód), které se používá k identifikaci každého mobilního telefonu v rámci GMS sítě. Odblokováním mobilního přístroje se ruší veškerá síťová omezení daného zařízení a dochází k jeho následné evidenci do databáze Apple přístrojů jakožto továrně odblokovaný mobilní přístroj, čímž je možné využívat telefonních služeb kteréhokoliv operátora ve světě.

Poskytnutí služby probíhá dálkově.

III. Smluvní strany a objednávka služby

Poskytnutí služby je založeno na uzavření smlouvy o zprostředkování (dále jen „smlouvy“) mezi zprostředkovatelem a zájemcem, a to na základě elektronické objednávky uskutečněné na internetových stránkách zprostředkovatele www.yesunlock.com zájemcem, který jejím uskutečněním zároveň vyslovuje souhlas s Obchodními a platebními podmínkami společnosti.

Zprostředkovatelem se rozumí FO udaje.png, která zajišťuje zprostředkování služby mezi telefonním operátorem a zájemcem o tuto službu, za což mu dle Zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, náleží provize.

Zájemcem se rozumí objednavatel služby, který danou objednávku učiní on-line prostřednictvím internetových stránek www.yesunlock.com.

 

IV. Průběh realizace objednávky

Pro správný průběh realizace objednávky služby je nutné dodržovat tyto kroky:

1. Před objednávkou služby zkontrolujte, zda je Vaše mobilní zařízení aktivováno (zjistíte v menu, kde zapnete aplikace). Na jeho aktivaci závisí, zda Vaše mobilní zařízení přijme odblokovací kódy či nikoliv, přičemž maximální počet odblokovacích pokusů činí 3 – 10 v závislosti na výrobci daného mobilního zařízení. Při neaktivaci mobilního zařízení před uskutečněním objednávky činí tento počet 0.

2. Na internetových stránkách www.yesunlock.com v systému Chekmend si ověřte, zda Vaše mobilní zařízení není nahlášeno na blacklistu. Pokud ano, službu nelze poskytnout. Váš mobilní telefon či tablet nesmí mít ,,nečisté ESN“ (tzn. Musí být zaplacené veškeré fakturu u daného operátora atd...) v případě, že je ESN nečisté, nelze poskytnout službu odblokování. Každý zájemce je povinný zjistit, zda mobilní zařízení, které chce přes naší službu odblokovat má čisté ESN. (nemá žádné zákazky u operátora)

3. Pokud má Váš iPhone či iPad baseband 6.0.15 (firmware modemu), je nutné provést jeho downgrade, za který zprostředkovatel nenese zodpovědnost.

4. Při objednávce služby je nutné sdělit IMEI číslo Vašeho mobilního zařízení (získáte ho stisknutím #06#), jeho modelovou řadu a mobilní síť.

5. Po obdržení odblokovacího kódu tento kód zadejte ve svém zařízení na základě postupu uvedeného ve videu (viz záložka „Návody“).

6. Pokud v záložce „Návody“ nenaleznete požadované video nebo Vaše mobilní zařízení disponuje jinými požadavky, než je ve videu určeného pro Váš model mobilního zařízení, neprodleně kontaktujte zprostředkovatele. V opačném případě Vám nebude uznána náhrada a navrácena platba.

V. (Ne)poskytnutí náhrady

Zprostředkovatel si vyhrazuje právo na nevrácení částky zaplacené zájemcem (provize), pokud došlo k níže uvedeným pochybením:

1. Zájemce si před objednávkou služby nezkontroloval aktivaci svého mobilního zařízení.

2. Zájemce si před objednávkou služby neověřil, zda se jeho mobilní zařízení nenachází na blacklistu či má ,,nečisté ESN“

3. Zájemce před objednávkou služby neprovedl downgrade basebandu 6.0.15 svého iPhonu či iPadu.

4. Zájemce při objednávce služby zadal chybné údaje (viz ustanovení IV. bod 4).

5. Zájemce při objednávce služby zadal neplatné nebo kradené IMEI číslo.

6. Zájemce neinformoval zprostředkovatele o specifických požadavcích svého mobilního zařízení, jak je uvedeno v ustanovení IV. bod 6.

7. Mobilní zařízení zájemce byl odblokován, ale zájemcem požadovaná mobilní síť není kompatibilní s jeho mobilním zařízením. Zájemce si před objednáním služby musí sám zjistit, zda bude jím požadovaná mobilní síť a SIM karta kompatibilní s jeho mobilním zařízením.

8. Mezi obdržením odblokovacího kódu a jeho zadáním do zájemcova mobilního zařízení uplynula zprostředkovatelem uvedená průměrná doba pro jeho zadání.

9. Zájemce při zjištění chyby odblokovacího kódu neprodleně nekontaktoval zprostředkovatele.

10. Zájemce při pochybách o postupu zadání odblokovacího kódu neprodleně nekontaktoval zprostředkovatele se žádostí o radu.

11. Zprostředkovatel neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným použitím mobilního zařízení zájemcem při realizaci objednávky dle ustanovení IV.

Zprostředkovatel zájemci uhradí náhradu ve výši 100 % zaplacené částky pouze tehdy, pokud dojde k pochybení při zprostředkování služby z jeho strany, které bude na základě přezkoumání potvrzeno. Náhrada bude zaslána na bankovní účet, z něhož zájemce zasílal platbu, případně na Paypal, pokud bylo využito této platební metody. Tato finanční částka však není vymahatelná.

VI. Platba a platební podmínky

Zprostředkovatel si za zprostředkování služby účtuje částku uvedenou na internetových stránkách www.yesunlock.com, kterou je zájemce povinen uhradit před poskytnutím služby, a to jednou z níže uvedených platebních metod:

1. Paypal

2. Bankovním převodem na číslo účtu: 123-3755520227/0100. Jako variabilní kód uveďte číslo objednávky.

3. Platební kartou VISA, VISA Electron, EuroCard/MasterCard a Maestro. Akceptace platebních karet probíhá on-line, kdy je využito 3D-Secure řešení pro zabezpečení platební transakce.

VII. Ochrana osobních údajů

Zprostředkovatel se zavazuje k ochraně osobních údajů poskytnutých zájemcem o služby zprostředkovatele, které zprostředkovatel použije pouze pro plnění práv a povinností, které mu plynou z uzavřené smlouvy. Zároveň se zprostředkovatel zavazuje k neposkytování těchto dat třetím osobám bez písemného souhlasu zájemce.

Po splnění práv a povinností zprostředkovatele, které vyplývají z uzavřené smlouvy, má zájemce právo písemně (poštou či e-mailem) požádat zprostředkovatele o výmaz jeho osobních dat z firemní databáze.

 

VII. Převzetí zboží

1. Po převzetí zboží dodaného prostřednictvím přepravce je kupující povinen zkontrolovat vnější i vnitřní stav zásilky a v případě jejího poškození sepsat s přepravcem doklad toto poškození potvrzující. V takovémto případě má kupující právo zásilku nepřevzít, avšak musí o této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího. Převzetím zásilky a podpisem přepravního listu zákazník potvrzuje její nepoškozenost způsobenou přepravou.

 

2. V případě objednání zboží na dobírku je kupující povinen za dané zboží při jeho převzetí zaplatit cenu sjednanou v kupní smlouvě. Pokud kupující zruší objednávku po expedici zboží, které následně nepřevezme, čímž se prodávajícímu dané zboží vrátí zpět, bude kupní smlouva stornována a na kupujícím vymáhány náklady vzniklé s vyskladněním zboží, jeho expedicí a přepravou. Náklady mohou být vymáhány externím subjektem.

 

3. Není-li u zboží přiložen návod k použití, přepokládá se, že jsou pravidla k užívání zboží obecně známá, pokud má však kupující o správnosti použití výrobku pochybnosti, není s ohledem na možná rizika oprávněn toto zboží uvádět do provozu. Nicméně na základě žádosti může kupující požádat prodávajícího o poskytnutí odpovídajícího písemného návodu.

 

4. Podle §13 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty se dodání zboží na dobírku stává majetkem kupujícího až po převzetí zboží a připsání doběrečné částky na účet prodávajícího.

 

VIII. Rozpor s kupní smlouvou

1. V případě, že je zboží převzaté kupujícím v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě prostřednictvím prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu. Dle §2106 občanského zákoníku má kupující v danou chvíli právo na:

 

a)      odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

b)      odstranění vady opravou věci;

c)      přiměřenou slevu z kupní ceny;

d)     odstoupení od smlouvy.

 

2. Kupující je povinen prodávajícímu při oznámení vady zboží sdělit, jaké právo si zvolil. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

 

3. Ujednání ustanovení II. v bodě 1 neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Kupující rovněž nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže zboží vrátit ve stavu, v jakém je obdržel s výjimkou:

 

a)      došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

b)      použil-li kupující věc ještě před objevením vady;

c)      nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím;

d)     prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

4. Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

5. Zboží je v rozporu s kupní smlouvou tehdy, pokud nemá jakost a užitné vlastnosti deklarované kupní smlouvou, popisované prodávajícím či výrobcem nebo u takovéhoto zboží obvyklé, případně jeho reklamou očekávané. Zároveň je zboží v rozporu s kupní smlouvou, pokud neodpovídá kupní smlouvou sjednanému množství, míře a hmotnosti.

 

6. V případě, že je zboží prodáváno jako použité (repasované), je nutno při zhodnocení jeho stavu při uplatnění rozporu s kupní smlouvou přihlížet k jeho stáří.

 

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má dle §1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě do 14 dnů, která běží ode dne převzetí zboží, a to bez udání důvodu a sankce. Učinit tak může buď na CHATU nebo zasláním níže uvedeného textu na e-mail support@yesunlock.com či na adresu:

udajedg.png

 společně s vráceným zbožím:

 

„Na základě §1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstupuji od kupní smlouvy uzavřené dne DD.MM.RRRR, číslo objednávky: XXXXX (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené kupní ceny za zboží ve výši XXXXX na:

 

a)      číslo účtu: ………………………………………………………………..

b)      poštovní poukázkou na adresu: ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

 

Datum: ………………..

Podpis: ………………...“

 

2. Kupující je následně povinen do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, a to nepoškozené, v původním obalu a včetně příslušenství na adresu:

udajedg.png

 Zboží zaslané na dobírku nebude převzato!!! Prodávající je povinen po obdržení vráceného zboží nejpozději do 14 dnů vrátit kupujícímu uhrazenou částku za zboží včetně nákladů na dodání, a to způsobem, který si k uhrazení kupní ceny zboží zvolil při odstoupení od smlouvy.

 POZOR! U služby továrního odblokování nelze odstoupit od smlouvy. 

X. Záruční podmínky a reklamační řád

1. Na veškeré nabízené zboží se vztahuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od převzetí zboží dle §2165 občanského zákoníku, pokud není v záručním listě daného zboží uvedeno jinak, s výjimkou:

 

a)      věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b)      opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

c)      použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím;

d)     vyplývá-li to z povahy věci.

 

 

2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží ani v případě, kdy před převzetím zboží věděl, že má dané zboží vadu, anebo pokud ji sám způsobil. Záruční doba zboží se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v reklamačním řízení. Jako záruční list může sloužit doklad o zakoupení zboží.

 

3. Prodávající rozhodne o reklamaci zboží ihned, je-li to možné, případně do 30 dnů od přijetí reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by reklamoval zboží s neodstranitelnou vadou.

 

4. Kupující má níže uvedená práva při uplatnění záruky:

 

a)      právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady či na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, pokud se jedná o odstranitelnou vadu;

b)      není-li možné uplatnění záruky podle ustavení IV. bodu 4 a), pak má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy;

c)      právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, jedná-li se o neodstranitelnou vadu bránící řádnému užívání zboží nebo o odstranitelnou vadu, která se vyskytuje ve větším počtu nebo opakovaně a zároveň brání řádnému užívání zboží;

d)     právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy, jde-li o neodstranitelnou vadu a kupující nepožaduje výměnu věci.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

  • mechanickým poškozením zboží,
  • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  • pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem,
  • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
  • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
 
 

5. V případě výpočetní techniky není možné uplatnit reklamaci na její software. Veškerá programová výbava včetně operačního systému je v zařízení umístěna pouze na zkoušku a kupující je povinen tento obsah nahradit vlastním softwarem včetně odpovídajících licencí. Záruka se také nevztahuje na baterie/akumulátory, které jsou dodávané spolu s výpočetní technikou.

 

6. Kupující uplatní reklamaci prostřednictvím zaslání zboží v záruční lhůtě na adresu XXXXXXXXXXXXXX spolu s níže uvedeným písemným vyjádřením a kopií faktury:

 

„Na základě §2165 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, reklamuji zboží XXXXXXXXX (název, objednací či výrobní číslo) objednané dne DD.MM.RRRR, číslo objednávky: XXXXX (číslo faktury).

Důvod reklamace (popis závady):

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Kontaktní adresa: …………………………………………………………………………….

E-mail: ……………………………….

Telefon: ………………………………

 

Datum: ………………..

Podpis: ………………...“

 

 

7. Požádá-li kupující prodávajícího o potvrzení přijetí zboží do reklamačního řízení, vyhotoví mu prodávající toto potvrzení v písemné formě, jehož součástí je datum uplatnění reklamace, uvedení, co je obsahem a předmětem reklamace, po jakou dobu bude reklamační řízení trvat a dále obchodní jméno, sídlo a identifikační údaje prodávajícího. Potvrzení rovněž obsahuje datum vyřízení reklamace a způsob jejího vyřízení, případně důvod zamítnutí reklamace.

 

XI. Závěrečná ustanovení

Zprostředkovatel nespolupracuje s žádným poskytovatelem mobilní sítě ani výrobcem mobilního zařízení. Všechna loga, obrázky a ochranné známky uvedené na internetových stránkách www.yesunlock.com jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků.

Výše uvedené Obchodní a platební podmínky se vztahují na každou smlouvu uzavřenou prostřednictvím internetové stránky www.yesunlock.com mezi zprostředkovatelem a zájemcem při objednávání služby. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo výše uvedené Obchodní a platební podmínky měnit a doplňovat, kdy se případné změny a doplnění Obchodních a platebních podmínek nebudou vztahovat na již uzavřené smlouvy.

V důsledku legislativní změny amerického zákona na ochranu autorských práv (DMCA - Digital Millenium Copyright Act), je zakázáno odblokovávat mobilní zařízení, které bylo vyrobeno po 26. lednu 2013. V jeho případě je zájemce povinen požádat svého poskytovatele mobilních služeb o povolení k jeho odblokování. Mobilních zařízení vyrobených před tímto datem se legislativní změna netýká, tudíž je lze odemknout bez postihu. V případě, že zprostředkovatel nevědomky odblokuje mobilní zařízení vyrobené po 26.1.2013, nenese zodpovědnost za případný právní postih. Novelizace zákona se týká pouze zájemců z USA, nicméně zájemci z jiných zemí jsou povinni si sami zjistit, zda v jejich zemi nedošlo ke stejné novelizaci zákona na ochranu autorských práv. V případě zájemců z Kanady je odblokování mobilního zařízení legální, nicméně i oni by měli sledovat legislativní změny tohoto zákona.

Služba odblokování telefonů je poskytována v souladu se Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, Zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v neposlední řadě i se Zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou platné a účinné od 22.02.2015 a ruší předchozí znění.

Prodávající si vyhrazuje právo na změny obchodních podmínek a reklamačního řádu bez předchozího upozornění.